?

Log in

No account? Create an account
 
 
queenseptienna
13 May 2013 @ 04:23 pm
...vedi Till Lindemann, decidi che ti piace un casino e non ce la fai a guardarlo perché ti fa paura.


Tags:
 
 
Current Mood: anxiousanxious
Current Music: Waidmanns Heil - Rammstein